Magazín

Poctivo pripravované články o tom najdôležitejšom, čo potrebuje každý vedieť o svojom zdraví.

Vyberte si z menu tému, ktorá Vás práve teraz najviac zaujíma.

Vzťahy a sex

Spoznajte primárne potreby človeka

03.07.2014 00:00

Každý jedinec vyžaduje všetkých 12 druhov lásky pre svoje spokojný život...

Na úvod je nutné pripomenúť, že každý ľudský jedinec vyžaduje všetkých dvanásť druhov lásky k svojmu prežitiu. Pokiaľ pomenujeme šesť druhov lásky ako prvotne pre ženy, neznačí to, že vy ako muž ich nebudete vyžadovať a potrebovať vo svojom živote. Toto nie je správna domnienka. Rovnako aj vy vyžadujete pozornosť, porozumenie, rešpekt, vernosť (odovzdanosť), chválu a uistenie.

Primárne potreby

Základná primárna potreba je taká, ktorej uspokojenie je predpokladom pre schopnosť brať na vedomie a ohodnocovať i iné druhy lásky. Myslite na to, že aby ste boli schopní brať na vedomie iné druhy lásky, musíte ako prvé uspokojiť vlastné osobné základné potreby. Bez tejto podmienky nebudete vôbec úspešní a efektívni v tomto smere a úsilí.

Ako muž akceptujete a ohodnocujete šesť druhov lásky, ktoré sú základné pre ženy (pozornosť, porozumenie, rešpekt, vernosť, chvála a uistenie), iba pokiaľ vyhoviete svojim základným potrebám a požiadavkám. Rovnako aj vaša žena bude vyžadovať náklonnosť veriť (vieru), uznanie, chválu, záujem, povolenie a podnietenie. Avšak ešte predtým, musí byť vyhovené jej primárnym a základným potrebám, inak nebude môcť akceptovať iné druhy lásky, okrem jej základných.

Porozumieť partnerkiným (partnerovým) základným potrebám je jedným z tajomstiev skvalitňovania vzťahov na našej planéte. Pokiaľ si budete všetci pamätať to, že ste z Marsu, napomôže to všetkým pochopiť, že máte rozdielne základné potreby lásky.

Žena poskytuje to, čo vyžaduje ona, no zároveň si nezapamätáva to, že vy ako jej milovaný a drahý Marťan pravdepodobne budete vyžadovať niečo odlišné. Rovnako vy ako muž sa zameriavate iba na svoje potreby a nemyslíte pritom na to, že druh lásky, ktorý vyžadujete sami, nemusí byť vašej milovanej Venušanke po vôli, čo môže značiť problém.

V závere tohto odseku chcem zdôrazniť, aby ste pamätali na to, že rozličné druhy lásky navodzujú istý ohlas. Príkladom môže byť, ak muž ako Marťan dáva najavo pozornosť a porozumenie, Venušanka (žena) to opätuje v podobe viery a uznania, ktoré sa nachádzajú v hierarchii mužských základných potrieb. Na druhej strane, ak Venušanka (žena) dá najavo svoju vieru, muž ako Marťan okamžite reaguje vyššou pozornosťou voči nej, čo je pre ňu nesmierne dôležité v jej živote. V nasledujúcich riadkoch podrobnejšie rozoberieme všetkých dvanásť druhov lásky a samotné ohlasy na ne. Predpokladám, že to bude veľmi prínosné, nakoľko vždy je čo zlepšovať vo vzájomných vzťahoch oboch pohlaví.

Žena vyžaduje pozornosť, muž náklonnosť veriť a vieru

Pokiaľ vás ako muža upútavajú pocity vašej ženy a máte záujem o ňu, ona bude pociťovať, že ju ľúbite a trápite sa kvôli nej. Pokiaľ v nej svojou pozornosťou podnecujete pocit, že je pre vás jediná, bol úspešný v uspokojení jej prvej základnej potreby. Normálnym následkom je, že vám partnerka začne viac veriť, získate si jej náklonnosť. A pokiaľ vám verí, bude pozornejšia a priamejšia v konaní. V prípade, že je vaša žena voči vám otvorenejšia a pozornejšia, budete pociťovať, že vám verí.

Veriť vám ako mužovi značí, že uskutočňujete to najlepšie pre svoju partnerku a zároveň sa usilujete dosiahnuť iba to najlepšie a najvhodnejšie. Pokiaľ vy ako muž z partnerkiných reakcií zistíte, že vám verí vo vaše schopnosti, značí to, že vaša prvá základná potreba bola uspokojená a to úspešne. Budete ihneď sústredenejší a chápavejší k samotným ženiným pocitom a požiadavkám vo vašom vzájomnom vzťahu.

Žena vyžaduje porozumenie, muž zase uznanie

Žena nadobúda pocit, že vy ako partner jej rozumiete, keď rozpráva ona o svojich pocitoch a vy ju sústredene s porozumením počúvate. Porozumenie neznačí, že poslucháč pozná myšlienky a pocity rozprávajúceho. Počúva a postupne nachádza význam toho, čo bolo vyjadrené slovami. Čím viacej žena pociťuje, že jej rozumiete, tým bude pre ňu jednoduchšie vás ako muža akceptovať a uskutočniť tak vašu základnú potrebu.

Pokiaľ vaša partnerka bude naplnená láskou a akceptuje vás takého, akým ste, čiže neusiluje sa vás zmeniť, určite to oceníte. Akceptácia je opakom zamietnutia a zavrhnutia. Vôbec to neznačí, že partnerka vás ako muža pokladá za bezchybného a ukážkového, avšak týmto jej správaním naznačuje, že vás nehodlá premeniť, pretože dôveruje, že sa sám dokážete zmeniť k lepšiemu. Pokiaľ vy ako muž budete mať presvedčenie, že vás žena prijíma, budete môcť ju vypočuť a porozumieť jej.

Žena požaduje rešpekt, muž zase chválu

Žena má pocit, že má dostatok rešpektu, keď vy ako muž beriete najavo a preferujete jej požiadavky, túžby a práva. Pokiaľ sa chováte takým spôsobom, že dávate najavo jej myšlienky a pocity, žena bude vedieť, že je to prejav rešpektu (úcty). V rámci uspokojenia tejto základnej potreby ženy sú dôležité aj isté znaky, ako napríklad darčeky, kvety k výročiu svadby, k narodeninám, či meninám a podobne.

Vám ako partnerovi, ak dávate najavo rešpekt voči svojej partnerke, bude jednoduchšie zo strany ženy prejaviť chválu. Pokiaľ i vaša žena pochopí, že má osobný úžitok z vášho chovania, budete to pokladať za chválu svojho úsilia. Chvála, či ocenenie je bežným ohlasom na venovanú podporu a oporu. Istotne poznáte, že pokiaľ vás vaša partnerka ocení, vaša snaha nebola bezdôvodná a nepotrebná a budete podnietení dávať ešte viac. Svojvoľne nadobudnete väčšie podnietenie a svoju ženu si budete vážiť o to viac.

Žena potrebuje vernosť, muž zase záujem

Pokiaľ sú pre vás ako muža na poprednom mieste potreby vašej partnerky a zároveň jej vďačne dáva podporu a tým jej vyhovujete, spĺňate jej štvrtú základnú potrebu lásky. Žena temer rozkvitá, ak pociťuje, že ju máte rád a je pre vás vždy na prvom mieste. Vy ako partner tejto jej potrebe lásky vyhovujete, pokiaľ sú jej pocity a požiadavky pre vás významnejšie, než iné záľuby (príkladom môže byť relax, zamestnanie, či štúdium).

Ak žena pozná, že je pre vás ako muža na prvom mieste, prejaví voči vám väčší záujem. Žena vyžaduje cítiť vernosť vás ako muža, vašou základnou potrebou je zase jej záujem. Zaujímať sa o vás ako muža značí, dávať vám najavo milé prekvapenia, povolenie a potešenie. Vy ako partner v tomto prípade budete pociťovať, že je o vás záujem, ak ženu milo prekvapia vaše povahové črty a vlohy, ku ktorým zaraďuje predovšetkým žartovanie, moc, výdrž, zmysel pre romantiku, lásku, porozumenie a nehu, či dobrotu. Ak ako muž máte pocit, že sa partnerka o vás zaujíma a obdivuje vás, posilňuje vás to a s láskou sa podriadite svojej milovanej.

Žena vyžaduje chválu, muž povolenie

Pokiaľ vy ako muž nevyslovujete protest a nepodporujete hádku, pokiaľ beriete do úvahy jej túžby a pocity, žena pociťuje, že ju naozaj milujte a máte rád. V tomto prípade vyhovujete ženinej piatej základnej potrebe. Vaša chvála (uznanie) utvrdzuje právo ženy na pocity.

Ak budete vždy pamätať na toto uznanie, žena vám to patrične opätuje jej povolením, ktorý zase vy vyžadujete pre svoj život. Súhlasíme s tým, že každý muž v kútiku duše prahne po tom, byť pre svoju partnerku hrdinom, statočným a hrdinským rytierom. Žena svojím súhlasom priaznivo hodnotí mužove dobré vlastnosti a to celé značí jej uspokojenie. Každý partner jednoduchšie vyjadrí uznanie a úctu, pokiaľ pociťuje ženin súhlasný postoj.

Žena vyžaduje uistenie, muž podnietenie

Partnerkina základná potreba uistenia je splnená, pokiaľ vy pravidelne prejavujete svoju pozornosť, porozumenie, rešpekt, chválu a vernosť. Vy ako muž svojimi prejavmi správania partnerku ubezpečujete v tom, že ju neustále ľúbite a milujete. Chybne si namýšľate, že ak raz vyhoviete všetkým základným potrebám svojej ženy a ona bude pokojná a veselá, mala by poznať, že ju aj naozaj ľúbite. Ibaže to nepostačuje. Žena vyžaduje na uspokojenie svojej šiestej základnej potreby, aby ste ju opätovne uisťoval.

Vy ako muž zase vyžadujete od svojej partnerky podnietenie a posmelenie. Podnecujúcim postojom dáva najavo vieru vo vaše nadanie a charakter, tým vám poskytuje ešte aj vieru, že sa splní niečo neočakávané a tiež vám dáva povolenie. Toto ženine správanie podnecuje vás ako muža v tom, aby ste bol všetkým, čím môže byť.

Rada na záver

Záverom článku nezabúdajte na to, že pokiaľ sú všetky vaše základné potreby ako muža uspokojené, budete sa usilovať zo seba dostať to najlepšie, čo je vo vás ukryté a čo nemusí byť hneď vidieť. Žena a partnerka, ktorá o týchto potrebách nič netuší, dáva vám ako mužovi pozornú a dôkladnú lásku miesto lásky prameniacej z viery a dôvery. Toto môže v konečnom dôsledku váš vzťah až úplne narušiť. Prečo je tomu, to už bude predmetom nášho ďalšieho článku s názvom „Statočný a hrdinský rytier“.o ženách o mužoch láska
Magazín arrow
Magazín arrow